Hackdra Siber Güvenlik - Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

gizlilik@hackdra.com
Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 2023

Bu belge, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinin toplanması, kaydedilmesi ve aktarılması dahil çeşitli şekillerde işlenecek veri sahibini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 6698 Sayılı Kişisel Veriler (“KVKK”) ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”); dolayısıyla GDPR, Kanun ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uymak, bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmek.

Veri Sorumlusu ve Kimliği

Ortak veri denetleyicileri, genel merkezi “300 Delaware Ave. Suite 210 Wilmington, DE 19801/USA” adresinde bulunan bir Amerikan kuruluşu olan Hackdra Inc. ( https://hackdra.com/ ) ve Hackdra Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Teknolojileri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi‘dir. Merkezi “Cevizlik Mahallesi, İstanbul Caddesi, Numara:12 34142 Bakırköy, İstanbul, TÜRKİYE” adresinde bulunan bir Türk anonim şirketidir (topluca “Veri Sorumluları”).

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumluları, GDPR’de ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kanunlara uygunluk sebeplerine dayanarak, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplayabilir, yasalara uygun olarak ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve/veya yürüttüğü iş sürecine ilişkin ortak bir veri tabanı oluşturmak amaçları kapsamında; (i) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla , sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ii) sözleşmenin kurulması, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlenmesinin gerekli olması, (iii) Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması.

İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Başta Siber Tehdit İstihbaratı olmak üzere Veri Sorumluları bünyesinde yer alan departmanların işlemlerinin yürütülmesi; Araştırma & Geliştirme; Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı; ve Ürün Büyümesi. Bunlar:

 • İnternet üzerinden online satış süreci ve Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yönetilmesi amaçları doğrultusunda; adı-soyadı, doğum tarihi ve yeri, TC kimlik numarası ve pasaport numarası. Kimlik bilgileri kategorisindeki bilgiler; iletişim bilgileri kategorisinde telefon numarası, kullanıcı adı ve e-posta adresi bilgileri; Kullanıcıların/müşterilerin finansal bilgiler kategorisinde yer alan banka hesap bilgileri,
 • Müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesinin artırılması kapsamında işlemlerin kayıt altına alınması amacı doğrultusunda; Kimlik bilgileri kategorisinde ad-soyad, TC kimlik numarası ve doğum yeri ve tarihi bilgileri; Kullanıcıların/müşterilerin iletişim bilgileri kategorisindeki telefon numarası ve e-posta adresi bilgileri,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amacı doğrultusunda; kimlik bilgileri kategorisinde ad-soyad; Kullanıcı/müşterilerin iletişim bilgileri kategorisinde telefon numarası ve e-posta adresi bilgileri,
 • Satın alma tercihlerinin analiz edilmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik hizmetlerin geliştirilmesi amacı doğrultusunda; kimlik bilgileri kategorisinde ad-soyad; Kullanıcıların/müşterilerin iletişim bilgileri kategorisindeki telefon numarası ve e-posta adresi bilgileri,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında kullanıcı deneyiminin artırılması amaçları doğrultusunda; Kimlik bilgileri kategorisinde ad-soyad ve TC kimlik numarası; Kullanıcı/müşterilerin iletişim bilgileri kategorisinde e-posta, kullanıcı adı ve şifre bilgileri,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve operasyon güvenliğinin sağlanması amaçları doğrultusunda; Kimlik bilgileri kategorisinde ad-soyad ve TC kimlik numarası; Kullanıcı/müşterilerin iletişim bilgileri kategorisinde adres, e-posta, kullanıcı adı, IP adresi ve müşteri işlem bilgileri,

Veri Sorumluları, fiziksel ortamda tutmak ve/veya veri tabanına kaydetmek suretiyle saklayabilir; güncelleme; yukarıda belirtilen şekilde toplanan kişisel verilerinizi, üçüncü kişilere açıklanması ve iletilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli faaliyetlerle ve GDPR, KVKK ve diğer mevzuatın izin verdiği ölçüde işleyebiliriz.

Kişisel verileriniz, GDPR, KVKK ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak, iyi niyetle, doğru ve güncel şekilde, belirli, açık ve meşru sebeplerle; sınırlı ve ölçülü olarak, işleme amacına uygun ve yalnızca amaç için gerekli olan süre boyunca saklanacaktır.

Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında Veri Sorumluları bünyesindeki diğer birimlere, bankalara, sigorta şirketlerine, Hazine ve kolluk kuvvetleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Google Cloud, Google gibi uygulamaların yurt dışı sunucularına aktarılabilecektir. Analytics, Microsoft Azure, Microsoft Clarity, Hubspot, yukarıda belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde, özellikle iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve kullanıcıların/müşterilerin ürün içi davranışlarının ve Şirket içi kuralların takip edilmesi amacıyla çevrimiçi sistem üzerinden Veri Sorumluları ve Veri Sorumlularının faaliyetlerinin gerektirdiği düzeyde, GDPR ve KVKK’da belirtilen yöntem ve koşullara uygun olarak.

 

Yukarıda sayılanlar dışında kanunen zorunlu kılınan diğer hallerde kişisel verileriniz, hukuki zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla Veri Sorumluları tarafından yetkili makamlarla paylaşılabilecektir.

İlgili Kişinin GDPR ve KVKK'nın İlgili Maddelerindeki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, GDPR’nin 12, 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 ve 23. maddeleri ile KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz. Veri Sorumlularına başvuru:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse, söz konusu işlemeye ilişkin bilgi talep etme;
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 5. Varsa eksik veya hatalı verilerin düzeltilmesini isteme;
 6. KVKK şartları ve düzenlemeleri uyarınca kişisel verilerimizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme;
 7. Yukarıdaki v. ve vi. bentleri uyarınca yürütülen faaliyetlere ilişkin bildirim talep etme;
 8. Verilerinizin, kendiniz için aleyhte bir sonuca yol açacak şekilde, münhasıran otomatik yöntemlerle işlenmesine itiraz etmek;

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için taleplerinizi Veri Sorumlularına yazılı olarak “300 Delaware Ave. Suite 210 Wilmington, DE 19801/USA” veya “Cevizlik Mahallesi, İstanbul Caddesi, Numara:12 34142 adresine iletmeniz gerekmektedir. Bakırköy, İstanbul, TÜRKİYE” veya GDPR ve KVKK uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumunun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Bu talepler GDPR ve KVKK’da belirtilen süreler içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Bu belge uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki dayanağı, işlenen kişisel veriler ve işlenme amaçları, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği hakkında açıkça bilgilendirildiğinizi kabul ve beyan ediyorsunuz. Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili tüm işlemlere ilişkin Veri Sorumluları tarafından GDPR ve KVKK kapsamında ilgili veri sahibinin hakları ve hakları. Bu doğrultuda Veri Sorumlularının aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini de açıkça kabul ve beyan ediyorsunuz.

Bu belge, Veri Sorumluları tarafından gerekli görülmesi halinde GDPR ve KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak tadil edilebilir veya değiştirilebilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Açık Rıza Belgesi

Ortak veri denetleyicileri, genel merkezi “300 Delaware Ave. Suite 210 Wilmington, DE 19801/USA” adresinde bulunan bir Amerikan kuruluşu olan Hackdra Inc. ( https://hackdra.com/ ) ve Hackdra Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Teknolojileri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi, merkezi “Cevizlik Mahallesi, İstanbul Caddesi, Numara:12 34142 Bakırköy, İstanbul, TÜRKİYE” adresinde bulunan bir Türk anonim şirketidir (topluca “ Veri Sorumluları ”).

Kullanıcımız/müşterimiz olarak, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği) uyarınca “Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatma Metni ”nde belirtilen hususlarda Veri Sorumluları tarafından usulüne uygun olarak bilgilendirildiğinizi onaylıyorsunuz. “GDPR”) ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuat. Bu sayede Veri Sorumlularının bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirdiğini de kabul etmiş olursunuz.

Veri Sorumluları bünyesinde yer alan departmanların çeşitli prosedürleri ve bu kapsamda işlenecek olan müşterilere ait farklı kategorilerdeki veriler ve kişisel veriler şunlardır:

 • İnternet üzerinden online satış süreci ve Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yönetilmesi amaçları doğrultusunda; adı-soyadı, doğum tarihi ve yeri, TC kimlik numarası ve pasaport numarası. kimlik bilgileri kategorisindeki bilgiler; iletişim bilgileri kategorisinde telefon numarası, kullanıcı adı ve e-posta adresi bilgileri; Kullanıcıların/müşterilerin finansal bilgiler kategorisinde yer alan banka hesap bilgileri,
 • Müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesinin artırılması kapsamında işlemlerin kayıt altına alınması amacı doğrultusunda; Kimlik bilgileri kategorisinde ad-soyad, TC kimlik numarası ve doğum yeri ve tarihi bilgileri; Kullanıcıların/müşterilerin iletişim bilgileri kategorisindeki telefon numarası ve e-posta adresi bilgileri,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amacı doğrultusunda; kimlik bilgileri kategorisinde ad-soyad; Kullanıcı/müşterilerin iletişim bilgileri kategorisinde telefon numarası ve e-posta adresi bilgileri,
 • Satın alma tercihlerinin analiz edilmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik hizmetlerin geliştirilmesi amacı doğrultusunda; kimlik bilgileri kategorisinde ad-soyad; Kullanıcıların/müşterilerin iletişim bilgileri kategorisindeki telefon numarası ve e-posta adresi bilgileri,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında kullanıcı deneyiminin artırılması amaçları doğrultusunda; Kimlik bilgileri kategorisinde ad-soyad ve TC kimlik numarası; Kullanıcı/müşterilerin iletişim bilgileri kategorisinde e-posta, kullanıcı adı ve şifre bilgileri,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve operasyon güvenliğinin sağlanması amaçları doğrultusunda; Kimlik bilgileri kategorisinde ad-soyad ve TC kimlik numarası; Kullanıcı/müşterilerin iletişim bilgileri kategorisinde adres, e-posta, kullanıcı adı, IP adresi ve müşteri işlem bilgileri,

Kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında Veri Sorumluları bünyesindeki diğer birimlere, bankalara, sigorta şirketlerine, Hazine ve kolluk kuvvetleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Google Cloud, Google gibi uygulamaların yurt dışı sunucularına aktarılabilecektir. Analytics, Microsoft Azure, Microsoft Clarity, Hubspot, yukarıda belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde, özellikle iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve kullanıcıların/müşterilerin ürün içi davranışlarının ve Şirket içi kuralların takip edilmesi amacıyla çevrimiçi sistem üzerinden Veri Sorumluları ve Veri Sorumlularının faaliyetlerinin gerektirdiği düzeyde, GDPR ve KVKK’da belirtilen yöntem ve koşullara uygun olarak.

Yukarıda sayılanlara ek olarak kişisel verileriniz, kanunların gerektirdiği hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Veri Sorumlusu tarafından yetkili makamlarla paylaşılabilecektir.

Kullanıcımız/müşterimiz olarak, yukarıda belirtilen kapsamda kişisel verilerinizin yurt içinde ve yurt dışına toplanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve aktarılmasına özgür iradenizle açık rızanızı vermektesiniz.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ ÇAPRAZ BAĞLAM DAVRANIŞSAL REKLAM İÇİN SATMIYORUZ VEYA PAYLAŞMIYORUZ.